Arabuluculuk Aidatlarına İlişkin Duyuru

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 12. maddesi ile Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca arabuluculardan, sicile kayıtlarında giriş aidatı ve her yıl için de yıllık aidat alınır. Aidatlar peşin olarak maliyeye ödenir.

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranları nazara alınarak 2018 yılı için giriş aidatı 143,60 TL, yıllık aidat ise 172,33 TL olarak belirlenmiş olup; sicile kayıtlı arabulucuların 172,33 TL olan yıllık aidat tutarını 2018 yılı Ocak ayı sonuna kadar yatırmaları gerekmektedir.
Aidat yatıracak ilgililerin,
1.) ‘’03.2.1.28 – Arabuluculuk sicili Gelirleri’’ gelir ekonomik koduna kaydedilmek üzere, İlerde Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün, ilçelerde ise mal müdürlüğünün veznesine,
Veya,
2.) Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki TR 0500 0010 0100 0003 5012 1001 IBAN nolu tahsilât hesabına (Alıcı Adı: T.C.Adalet Bakanlığı, Açıklama kısmına; İsim, Soyisim, Sicil No(Sicile kayıtlı arabulucular için) girilmek suretiyle) yatırmaları,
Yatırılan aidat tutarlarının tahsil edildiğine dair dekontun bir örneğini, en geç 1 (bir) ay içerisinde Arabulucu Portal üzerinden “Başkanlıkla Yazışma Yap/Aidat Makbuzu gönder” seçeneğini kullanılarak göndermeli, ayrıca fiziki olarak göndermemeleri,
Buna göre; yıllık aidat tutarını yatırmayan ya da yatırdığı halde buna dair dekontun bir örneğini Daire Başkanlığımıza göndermeyen arabulucular hakkında 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabulucululuk Kanunun 21. maddesi uyarınca işlem yapılacağını hususunun bilgi edinilmesi,
Saygıyla duyurulur.
ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI
http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/yillik_aidat/2018aidat.pdf

Bir cevap yazın